Algemene leveringsvoorwaarden

 

Algemene voorwaarden  (aangepast op 25 mei 2018)

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Hilhorst Creatieve training en coaching: gebruiker van de algemene voorwaarden, gevestigd te Amersfoort; ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 50787349.
 • Opdrachtgever: Wederpartij van Hilhorst Creatieve training en coaching. Dit is de natuurlijke of rechtspersoon die aan Hilhorst Creatieve training en coaching opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;
 • Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening;
 • Werkzaamheden: Alle Werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Hilhorst Creatieve training en coaching uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de Werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en de acceptatie ervan, als ook op iedere overeenkomst gesloten tussen Hilhorst Creatieve training en coaching en een Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Hilhorst Creatieve training en coaching, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Afwijking van de algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen.
 4. Eventueel door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden door Hilhorst Creatieve training en coaching uitdrukkelijk op voorhand niet van toepassing verklaard, tenzij partijen in de overeenkomst anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 3. Offertes

 1. De door Hilhorst Creatieve training en coaching gedane aanbiedingen en gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De in de offerte opgenomen voorstellen zijn en blijven eigendom van Hilhorst Creatieve training en coaching. Mocht de offerte niet resulteren in een opdracht dan is Opdrachtgever gehouden het voorstel te vernietigen en mag Opdrachtgever in geen enkel opzicht gebruikmaken van de in het voorstel opgenomen ideeën en voorstellen.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 4. Hilhorst Creatieve training en coaching is te allen tijde gerechtigd om een voorschot te verlangen, dat met de einddeclaratie zal worden verrekend, alvorens haar Werkzaamheden te beginnen of voort te zetten.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Hilhorst Creatieve training en coaching zal de overeenkomst uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever verstrekte informatie en zich in het kader van de uitvoering van de overeenkomst inspannen om al datgene te doen wat in redelijkheid verwacht mag worden om de overeenkomst naar tevredenheid van de Opdrachtgever te vervullen. Op Hilhorst Creatieve training en coaching rust louter een inspanningsverplichting.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Hilhorst creatieve training en coaching het recht bepaalde Werkzaamheden te laten verrichten door derden. Hierbij wordt een bewerkersovereenkomst afgesloten. Inzet van een derde geschiedt altijd in overleg met de Opdrachtgever. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Hilhorst creatieve training en coaching aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Hilhorst Creatieve training en coaching worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Hilhorst Creatieve training en coaching het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Hilhorst Creatieve training en coaching is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Hilhorst Creatieve training en coaching de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 5. Geheimhouding en privacy

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Hilhorst Creatieve training en coaching zal verkregen gegevens niet zonder toestemming van de Opdrachtgever aan derden ter kennis brengen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelen Hilhorst Creatieve training en coaching een informatieplicht opleggen.
 2. Hilhorst Creatieve training en coaching is gerechtigd de na bewerking verkregen resultaten, mits die resultaten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
 3. Opdrachtgever verleent Hilhorst Creatieve training en coaching toestemming bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet.

In verband met de veranderde privacywetgeving per 25 mei 2018 is door Hilhorst Creatieve training en coaching een privacyverklaring opgesteld. Zie www.mariejosehilhorst.nl

 

Artikel 6. Annulering en verhindering

 1. Bij verhinderen of verzetten van een individueel coachingsgesprek door de Opdrachtgever binnen 48 tot 24 uur voor de afspraak, wordt 50% van de kosten van de geannuleerde uren, c.q. van de overeengekomen hoofdsom in rekening gebracht. Bij verhinderen of verzetten binnen 24 uur wordt 100% van die kosten in rekening gebracht.
 2. Bij afmelding van deelname aan een training en aanverwante Werkzaamheden worden annuleringskosten in rekening gebracht bij de Opdrachtgever. Tot 2 weken voor aanvang: 25% van de deelnamekosten. Tot 1 week voor aanvang: 50% van de deelnamekosten. Binnen 1 week voor aanvang: 100% van de deelnamekosten.
 3. Als de deelnamekosten niet kunnen worden vastgesteld, wordt uitgegaan van de aanneemsom, of de som van het verwachte aantal te besteden uren vermenigvuldigd met het geldende uurtarief.
 4. Bij verzuim zonder berichtgeving is Opdrachtgever altijd de volledige vergoeding verschuldigd.
 5. Het vorenstaande laat onverlet het recht van Hilhorst Creatieve training en coaching om bij een voortijdige of tussentijdse opzegging de werkelijk geleden schade te verhalen op de Opdrachtgever.

 

Artikel 7. Betalingen

 1. Hilhorst creatieve training en coaching zal haar Werkzaamheden en de bij de uitvoering van de Werkzaamheden gemaakte kosten aan de Opdrachtgever factureren inclusief de omzetbelasting, voor zover verschuldigd.
 2. Betaling van de factuur dient volledig en zonder verrekening plaats te vinden in euro’s, binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur. Na het verstrijken van die termijn is de Opdrachtgever in verzuim.
 3. Hilhorst Creatieve training en coaching zendt na het verstrijken van die termijn een betalingsherinnering en geeft de Opdrachtgever de gelegenheid binnen 21 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Indien na het verstrijken van de betalingsherinnering nog niet is betaald, is Hilhorst Creatieve training en coaching gerechtigd rente en redelijke kosten van (buitengerechtelijke) invordering in rekening te brengen bij Opdrachtgever. Hilhorst creatieve training en coaching brengt tot de dag der algehele voldoening 2% rente per maand bij de Opdrachtgever in rekening, gerekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is getreden. De hoogte van de incassokosten is gelijk aan de maximale vergoeding overeenkomstig het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”, met een minimum van € 90,-. Echter, indien de Opdrachtgever niet handelt in beroep of bedrijf geldt een minimum van € 40,-.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, ontbinding, feitelijke bedrijfsbeëindiging of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Hilhorst Creatieve training en coaching onmiddellijk opeisbaar.
 5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Hilhorst Creatieve training en coaching sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid tegenover de Opdrachtgever uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Hilhorst Creatieve training en coaching en/of door haar ingeschakelde derden.
 2. Indien en voor zover op Hilhorst Creatieve training en coaching toch enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid gelimiteerd tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico dat Hilhorst Creatieve training en coaching in verband met die verzekering draagt.
 3. Hilhorst Creatieve training en coaching is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of vanwege Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Hilhorst Creatieve training en coaching is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de Werkzaamheden van door Opdrachtgever op advies van Hilhorst Creatieve training en coaching ingeschakelde derden.
 5. Hilhorst Creatieve training en coaching heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Hilhorst Creatieve training en coaching tegen, en stelt Hilhorst Creatieve training en coaching schadeloos, voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

 

Artikel 9. Overmacht

 1. Als overmacht geldt: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van Hilhorst Creatieve training en coaching kan worden verlangd.
 2. Indien zich een overmachtssituatie voordoet is Hilhorst Creatieve training en coaching gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden, dan wel voor uitvoering van de overeenkomst door een derde zorg te dragen. Met de Opdrachtgever zal hiertoe overleg worden gevoerd.
 3. Hilhorst Creatieve training en coaching is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

 

Artikel 10. Ontbinding overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de overeenkomst zelf of uit de aard en strekking van de opdracht het tegendeel voortvloeit.
 2. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door ieder der partijen worden opgezegd met inachtneming van een termijn van één maand. De Opdrachtgever is alsdan gehouden aan Hilhorst Creatieve training en coaching de overeengekomen Werkzaamheden voor zover zij zijn verricht te vergoeden.

 

Artikel 11. Slotbepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien Hilhorst Creatieve training en coaching van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 2. Hilhorst Creatieve training en coaching is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende overeenkomsten, tenzij partijen anders overeenkomen.
 3. Op alle aanbevelingen en alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Hilhorst Creatieve training en coaching waarop de onderhevige algemene voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter binnen het Arrondissement Alkmaar, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen anders bepalen.
 4. De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn bovendien te raadplegen en/of te downloaden op: https://www.mariejosehilhorst.nl
 5. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 25 mei 2018.

 

Zowel de Algemene leveringsvoorwaarden als de Privacyverklaring zullen bij iedere opdracht digitaal aan opdrachtgever verstrekt worden.