Privacyverklaring

 

Ik, Marie-José Hilhorst, eigenaar van Hilhorst Creatieve training en coaching, gevestigd aan Australiëring 41, 3823 XK Amersfoort, ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en voor de gegevensbescherming, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Hilhorst Creatieve training en coaching
Australiëring 41
3823 XK Amersfoort
Telefoon: +316 44 15 21 44
www.mariejosehilhorst.nl

mjejhilhorst@gmail.com

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk de persoonsgegevens van personen die gebruik maken van mijn diensten en daartoe deze gegevens zelf aan mij hebben verstrekt. Het betreft de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: curriculum vitae

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik de persoonsgegevens verwerk:

 • Om diensten aan de persoon te leveren (coachings- en/of loopbaangesprekken)
 • Voor het afhandelen van betalingen
 • Om de persoon te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om de persoon te informeren over wijzigingen van mijn diensten
 • Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, bijvoorbeeld bij gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik zal nooit besluiten nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Bewaren van persoonsgegevens

Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Personalia: tot twee jaar na het laatste contact
 • Factuurgegevens: zeven jaar. Dit is een wettelijke verplichting voor ondernemers.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop persoonsgegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met de persoon of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die de persoonsgegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Ik gebruik geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Links

Op mijn website kunnen links naar externe websites staan. Door op een link te klikken komt de persoon op een website buiten www.mariejosehilhorst.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Mijn cliënt heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft hij het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens door mij en heeft hij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat cliënt bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover ik van hem beschik in een computerbestand naar hem of een ander, door hem genoemde organisatie, te sturen.  Cliënt kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens sturen naar mjejhilhorst@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door hem persoonlijk is gedaan, vraag ik dan een kopie van zijn identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Cliënt maakt in deze kopie pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de eigen privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek. Ik wil cliënt er tevens op wijzen dat hij de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van persoonsgegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als cliënt het idee heeft dat zijn gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, gelieve dan contact op te nemen met mij via mjejhilhorst@gmail.com.

Klachten

Ondanks mijn zorgvuldige aanpak en werkwijze kan het voorkomen dat er een verschil van mening ontstaat tussen de cliënt en mij. Uiteraard zullen we daar in de meeste gevallen goed uitkomen. Mocht dat onverhoopt niet zo zijn; de wet heeft bepaald dat een onafhankelijke klachtenregeling verplicht is. Via SoloPartners.nl ben ik aangesloten op een klachtenfunctionaris en een geschilleninstantie van klachtenregeling.nl.  http://www.klachtenregeling.nl